projekt zawiera:

 1. opis techniczny, m.in.:
  • przeznaczenie i program użytkowy obiektu, jego charakterystyczne parametry techniczne (kubaturę, zestawienie powierzchni, wysokość, długość),
  • formę architektoniczną i funkcję obiektu, sposób jego dostosowania do krajobrazu i otaczającej zabudowy,
  • układ konstrukcyjny obiektu, zastosowane schematy konstrukcyjne,
  • rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego (instalacji sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itd.),
  • charakterystykę energetyczną obiektu (bilans mocy urządzeń elektrycznych, parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych),
  • dane techniczne charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko (zapotrzebowanie i jakość wody, sposobu odprowadzania ścieków, emisji zanieczyszczeń gazowych, rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów, emisji hałasu oraz wibracji, promieniowania, wpływu obiektu na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne).
 2. część rysunkową, m.in.:
  • elewacje z określeniem graficznym lub opisowym na rysunku wykończeniowych materiałów budowlanych i kolorystyki elewacji,
  • rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów obiektu, w tym widok dachu,
  • zasadnicze elementy wyposażenia technicznego, ogólnobudowlanego, w tym instalacje sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe, instalacje elektryczne i telekomunikacyjne, instalacje ochrony przeciwpożarowej.
powrót